×
TUR
KAYÜ Anasayfa
BİRİMLER
Yapım, Etüd Proje Ve İdari İşler Şube Müdürlüğü & Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

Yapım, Etüd Proje Ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Görevleri;

Üniversitemizin ihtiyacı olan binaların yapılması ile ilgili yatırım programını hazırlamak, yatırım programının, bütçede öngörülen ödenekler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile alakalı tüm iş ve işlemleri yapmak,

Birimlerin iş ve işlemlerinin mevzuatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve denetlemek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Şube Müdürlüğüne havale edilen iş ve evrakların ilgili personele havalesini, takibini yapmak personelin düzenlediği evrakları incelemek gerekli düzeltmeleri yapmak, imzalamak ve zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

Denetim görevlilerinin düzenlediği evrakları incelemek, gerekli düzeltmeleri yapmak/yaptırmak ve imzalamak,

Daire Başkanlığının diğer şube müdürlüklerine destek hizmeti vermek,

Şube Müdürlüğüne bağlı birimler ve personeli ile diğer birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar ve yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak politikalar belirlemek, bu hususta daire başkanına önerilerde bulunmak,

Şube Müdürlüğü personelinin karşılaştıkları sorunları çözümlemek, gerekli gördüklerini Daire Başkanına bildirmek,

Şube Müdürlüğü işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hükümleri uygulamak/uygulatmak Başkanlığın gerçekleştireceği ihale işlemlerini gerçekleştirmek,

İhalelerin SGK, EKAP bildirimlerini yaparak takip etmek mevzuat hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,

Başkanlık uhdesinde yapılan satın almaları mevzuat doğrultusunda yapılmasını sağlamak, Yapılan ihale ve diğer işlerde yasal mevzuat doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak,

Üniversitemizin kamulaştırma ve emlak işlemlerini yürütmek,

Başkanlığımızın yatırım programı, bütçe, faaliyet raporu v.b. mali işlemlerle ilgili çalışma ve hazırlıkları yapmak,

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak,

Yapım, Etüd Proje Ve İdari İşler Şube Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur:

-Etüt Proje Birimi

-Satınalma Birimi

-İhale İşleri Servisi

-Emlak İşleri Servisi 

-İdari İşler Servisi

-Bütçe ve Mali İşler Servisi

-Etüt Proje Birimi;

Üniversitenin ihtiyacı olan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları, idari ve sosyal hizmet binalarının planlamasını yapabilmek için ilgili birimlerden taleplerini ve ihtiyaç programlarını almak,

Üniversite bina ve tesislerinin Mimari, İnşaat, Mekanik ve Elektrik tesisat projelerini yapmak/yaptırmak,

teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işin fizibilite raporlarını hazırlamak, zemin etütlerini yaptırmak,

Hazırlanan/hazırlatılan projelerin ve ihalesi yapılacak işlerin genel, özel ve teknik şartnamelerini, fiyat analizlerini, metrajları ve yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak,

İhale İşlemleri Birimine ihale dosyası hazırlanmasında yardımcı olmak,

Üniversitemiz yerleşkelerinin yerleşim planlarını hazırlamak, vaziyet planlarını oluşturmak

İnşaat ve iskân ruhsatlarının alınması işlerini takip etmek,

Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,

Daire Başkanlığının proje arşivini tutmak.

Yatırım bütçesinin hazırlanmasında ilgili şube müdürlüğüne destek vermek,

Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Satınalma Birimi Görevleri:

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin ihtiyaç duydukları binaların bakım, onarım ve tadilatları için malzeme ve hizmet alımlarını; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde piyasa araştırmalarını yaparak en ekonomik en hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

Şube Müdürlüğüne teslim edilerek satınalma sürecinin başlatılması istenen isteğe ait; Talep formu ve hazırlanan teknik şartnameler dikkate alınarak piyasadan fiyat teklifi almak üzere üç kişiden az olmamak üzere bir komisyon oluşturmak ve bu komisyon marifeti ile yaklaşık maliyete esas olmak üzere piyasadan yazılı teklif alınmasını sağlamak,

Toplanan teklifleri değerlendirerek yaklaşık maliyeti oluşturup 4734 Sayılı Kanunda belirlenen esaslara göre satın almayı gerçekleştirilmesini sağlamak,

Piyasa fiyat araştırmasını yaparak piyasa fiyat araştırma tutanağını hazırlamak,

Gerek mal alımlarında, gerek hizmet alımlarında gerek yapım, bakım onarım işlerinde harcama yetkilisinin talimatıyla işin kabulü amacı ile işin niteliğine göre muayene kabul komisyonu, iş teslim alma komisyonu, yer veya iş teslimi görevlisi, işi teslim alma komisyonu vb. komisyon oluşturulması, kişi veya kişilerin görevlendirilmesini sağlamak,

Malın veya hizmetin tamamlanması veya teslim alınmasını müteakip, ilgili komisyon veya kişilerin tarih belirterek işi teslim aldıklarını, işin bittiğini veya malın teknik şartlara uygun olarak teslim alındığını beyan etmelerini sağlamak ve bu kabul tutanağını ilgili faaliyete ait dosyada muhafaza etmek,

Satın alınan malların süresi içerisinde ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek.

Teslim edilen mallar ve hizmetler için faturalarını kestirip, taşınır kayıt kontrol birimine alınan malla ilgili taşınır işlem fişini düzenletmek,

Faturası ve taşınır işlem fişi gelen mallarla ilgili süreç sonuçlanıncaya kadar hazırlanan tüm evrak ve formların yer aldığı ödeme evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesini ve Başkanlığımızda kalan evrakların muhafazasını sağlamak,

İhale mevzuatını yakından takip etmek ve bu konuda personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek personeli eğitmek,

Kendi biriminde yapılan ihale/satın alma işlemleri ve tahakkuk işlemleri ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,

Doğrudan temin ile satın alması yapılan işlerin SGK bildirimlerini yapmak, takip etmek,

Başkanlığa ait tüm ödemelerin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim edilmesini sağlamak,

Harcama yapılmadan ödenek durumu ile ilgili İdari ve Şube Müdürlüğünden bilgi alarak satınalma sürecinin başlatılmasını sağlamak,

Satınalmalarda Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda yasaklılık sorgulaması yapılması istenen durumlarda sorgulamanın yapılarak gereğinin yapılmasını sağlamak,

Doğrudan temin sonuçlarını EKAP’a yüklemek Daire Başkanı ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

İhale İşleri Servisi Görevleri:

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin ihtiyaç duydukları binaların bakım, onarım ve tadilatları için malzeme ve hizmet ihalelerini; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde piyasa araştırmalarını yaparak en ekonomik en hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde en ekonomik en hızlı şekilde yapmak,

Tespit edilen yaklaşık maliyeti birimin ödeneği ile karşılaştırarak ödenek yeterli ise; İhale onay belgesi hazırlamak,

Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası almak,

Yaklaşık maliyet tablosu hazırlamak, İhale komisyon üyeleri için daire başkanından görevlendirme oluru almak,

İhale ilanı, ihtiyaç listesi ve ilgili kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde her ihale için uygun standart formları içine alan ihale işlem dosyası hazırlamak,

İlanlar yaklaşık maliyeti 4734 Sayılı Kanuna uyan ilgili maddesine göre yerel gazetede veya KİK bülteninde yayınlatmak,

İhale ilanı kamu ihale bülteninde yayınlanacak ise internet üzerinden kamu ihale kurumuna gönderilen ihale ilanının onaylanması beklenir.

İlan onaylandıktan sonra ilan bedeli kamu ihale kurumunun hesabına havale edilir. İhale ilanı sevk işlem formu elektronik ortamda KİK’e göndermek, aynı gün yerel gazetede yayımlanabilmesi için valiliğe göndermek,

İhale komisyon üyelerine ihale işlem dosyası daveti veya ilanı izleyen üç gün içerisinde birer örneği verilir ve tebliğ edilir,

İhale saatine kadar verilen ihale teklif zarflarını alındı makbuzu karşılığında ihale saatine kadar muhafaza etmek ve ihale komisyonuna tutanakla teslim etmek,

İhale Komisyonu toplantısı sırasında sekretarya görevini yapmak,

Formları doldurmak ve komisyon üyelerine eksiksiz olarak imzalatmak,

Komisyonun vereceği ihale kararını yazmak ve ihale yetkilisinin onayından önce KİK’ dan ihale üzerinde kalan firmanın yasaklı olup olmadığının tespitini yapmak,

Kesinleşmiş ihale kararının 3 gün içerisinde tüm isteklilere tebligatını yapmak,

Kararı onaylanan ihale kararını kanuni süreci içerisinde isteklilere elden veya iadeli taahhütlü olarak kesinleşen ihale kararını tebliğ etmek, tebliğ tarihinden itibaren geçecek 10 günlük süre sonunda itiraz olup olmadığına bakılarak itiraz var ise yasal süreci içerisinde ihale komisyonunun vereceği cevabı isteklilere tebliğ etmek, itiraz yok ise ihale üzerinde kalan firmayı sözleşme yapmaya davet etmek, Sözleşme yapmak için gelen yüklenicinin 4734 sayılı kanunun 10. maddesinde istenilen belgeleri tam olarak getirip getirmediğini kontrol etmek,

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına kesin teminat ve sözleşme pulu harçlarının alınması ile ilgili yazı yazmak, varsa KİK katılım payının yatırılmasını sağlamak,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde yüklenici ile sözleşme imzalanması için gerekli evrakları kontrol ederek ihale yetkilisine vermek,

Sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatın yatırılmasını sağlamak,

sözleşmenin hazırlanarak Yükleniciye ve İhale Yetkilisine imzalattırılması varsa tescil ve işlemlerini (noter tescili vs.) yaptırılması,

ihaleyle ilgili tebligatları yapmak,

Hazırlanan hakkedişlere ilişkin MYS sisteminden gerekli belgeleri hazırlayarak, yüklenici firmanın SGK& vergi borcu sorgulamasının yapılmasını sağlayarak yasal kesintileri yaparak ödeme emri belgesinin ve eklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına evrak teslim tesellüm belgesi ile teslim etmek,

Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

Bütçe ve Mali İşler Servisi Görevleri:

İl koordinasyon kurulu tarafından istenen çalışmaları yapmak,

Bütçe, faaliyet raporu raporlarını hazırlamak,

Başkanlığımızın ödenek durumu kontrollerini yapmak gerekmesi halinde ilgili amirlerinin onayı ile ödenek talebi yapmak,

KAYA sistemine istenen veri girişinin yapılmasını sağlamak,

Ödenek taleplerini yapmak,

Birim stratejik plan çalışmalarını yapmak,

Bütçe ve yatırım programı hazırlamak,

Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

Emlak İşleri Servisi Görevleri ;

Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması, sicil kayıtlarının tutulması ve tapu kayıtlarının güncelleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi işlemlerinin yapılmasın sağlamak,

Mülkiyeti Üniversitemiz adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

Üniversitemiz görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli işlemleri gerçekleştirilmesini sağlamak,

Üniversitemiz görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarına ile özel ve tüzel kişilere ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma işlemlerinin Üst Yönetimi talimatları doğrultusunda gerekli çalışma iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

Kiralama ve satış işlemleri hariç üniversitemiz adına, eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve değişik 4650 sayılı kanun kapsamında, şahıs ve diğer kurumlara ait taşınmazların üniversitemiz adına kamulaştırılması, şahısların taşınmaz bağışı işlemlerinin gerçekleştirmek ve takibini yapmaktır.

Üniversitemiz kampus arazilerini belirleyen kamulaştırma sınırını belirleyerek kadastro paftalarına geçirilmesi için gerekli harita çalışmalarını yapmak/yaptırmak.

Daire başkanlığımızca ihaleli olarak yürütülen yatırım projelerinin kamulaştırma haritalarını, kadastro paftalarına ve memleket nirengisine dayalı olarak yapmak/yaptırmak.

İktisap ettiğimiz veya edeceğimiz taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesisi, kaldırılması ve değiştirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

Üniversitemizin taşınmaz mallarına ait tapu işlemlerinin yapılmasını, tapu senetleri, irtifak hakkı belgeleri, ihbarnameler, sözleşmeler ve protokollerin muhafazasını sağlamak.

3194 sayılı İmar Kanununu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununa göre Yapı Ruhsat işlerini takip etmek.

Kamulaştırma hizmetleri ile ilgili personelin hizmet içi eğitimini planlamak ve yapmaktır.

İnşaat ve iskân ruhsatlarının alınması işlerini takip etmek,

Kamulaştırma ve İmar mevzuatını yakından takip etmek,

Üniversitemiz yerleşke arazilerini belirleyen kamulaştırma sınırını arazide belirleyerek kadastro paftalarına geçirilmesi için gerekli harita çalışmalarını yapmak/yaptırmak,

Daire başkanlığımızca ihaleli olarak yürütülen projelerin kamulaştırma haritalarını, kadastro paftalarına ve memleket nirengisine dayalı olarak yapmak veya yaptırmak

Üniversitemiz için gerekli olan hazineye ait arazilerin Üniversite'ye tahsisi ile ormanlık sahalar üzerinde irtifak hakkı tesisi işlemlerini yapmak,

Kamulaştırma ile ilgili her türlü işlemleri mevzuat hükümlerine göre, birlik, bütünlük, ekonomi ve kolaylık sağlayacak bir düzen içinde yapılmasını sağlamak,

Kamulaştırma ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,

Taşınmaz görevini mevzuat hükümlerine göre yapmak ayrıca görevi ile ilgili güncel mevzuatı takip ederek uygulamak ve amirlerini bilgilendirmek.

Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

-İdari İşler Servisi Görevleri & Bütçe ve Mali İşler Servisi Görevleri;

1Kurum içi ve dışı kişi ve kuruluşlardan gelen evraklara desimal dosya no’su ve giriş sayısı vermek, daire başkanının incelemesine sunmak. İlgili kişiye havale edilen evrakın zimmetle dağıtımını gerçekleştirmek,

Üzerinde işlemi tamamlanan evrakı, desimal numarasına göre arşiv dosyasına kaldırmak,

Kurum içi ve dışı kişi ve kuruluşlara gönderilecek evrakla ilgili olarak elektronik ortamda cevabını yazmak, varsa eklerini hazırlamak,

Kurum içine gidecek yasal süresi içerisinde ilgililere ulaştırmak,

Kurum dışı ve kişilere olan yazıları resmi evrak ve diğer dokümanı gizlilik ve emniyetini sağlamak, ilgili yere gönderilmek üzere posta birimine ulaştırmak,

Giden evrakın paraflı olan alt nüshasını varsa ekleri ile birlikte desimal numarasına göre arşiv dosyasına kaldırmak,

Birimin kadrosunda bulunan her personel için ayrı özlük dosyası oluşturmak, gizlilik kurallarına göre saklamak,

Yapı işleri ve Teknik Dairesine bağlı personelin izin işlerini planlamak, takip etmek,

Raporlu personelin raporlarının hastalık iznine dönüştürülmesi işlerini yapmak,

Şehir içi ve dışı görevlendirilen personelin görevlendirme yazılarını yazmak, onaylatmak, 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı birimlerinden gelen yazışmaları bilgisayar ortamında yapmak,

Birimlerdeki arşiv malzemesini tespit etmek

Arşiv konusunda standartlar oluşturur,

Birimlerdeki arşiv malzemesini devralmak, devralınan malzemeyi tasnif etmek ve yerleştirmek, saklama süresi dolanların imha işlemlerini yapmak/yaptırmak

Gereken malzemenin, restorasyon ve ciltleme işlemlerini takip etmek, kurum arşivindeki malzemelerden, isteklilere zimmetle dosya verir ve dosya alır,

Başkanlığımıza ait giden veya gelen evrakların Rektörlük, posta servisine v.s. ulaştırılmasını sağlamak

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak/yaptırmak,

Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambar ve malzeme depolarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar,

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevinden ayrılamamak,

Hurdaya ayrılacak mal ve malzemeler için komisyon kurulmasını sağlamak, bu komisyon marifetiyle hurdaya ayırma işlerini yapmak.

Kadrosu birimde bulunan personelin maaşını etkileyen verilerin girişini sağlayıp kontrol etmek ve maaş evraklarını imzalattırarak Strateji Daire Başkanlığına ekleri ile birlikte göndermek,

Birimin kadrosunda bulunan personelin aile yardım ve aile durum bilgilerinde güncellemeler yapmak,

Muhtelif sebeplerle (doğum, ölüm gibi) sosyal yardımlardan yararlanacak olan birim kadrosunda bulunan personelin bu yardımı alabilmesine yönelik belgeleri hazırlamak,

Maaş ve sosyal haklar ile ilgili ödeme evraklarını oluşturmak ve ödemenin yapılmasını sağlamak,

Kadrosu birimde bulunan personelin derece/kademe ilerleme durumlarını takip etmek. SGK ile ilgili işlemlerini takip etmek,

Teknik hizmetler sınıfında olup, birimde görev yapan personelin 3 aylık dönemler halinde Özel Hizmet (arazi) tazminatı almalarına yönelik belgeleri hazırlamak ödeme evrakı oluşturmak, 7- Personelin e bildirge, emekli keseneklerinin yapılmasını sağlamak

Personel işleri ile ilgili gereken iş ve işlemleri takip etmek,

Birimde görev yapan personelin, dış görevler nedeniyle oluşan yolluk almaları için ilgili dokümanları hazırlamak.

İl koordinasyon kurulu tarafından istenen çalışmaları yapmak,

Bütçe, faaliyet raporu raporlarını hazırlamak,

Harcamaların ödenek durumu kontrollerini yapmak,

Başkanlığın ödenek durumunu takip etmek,

Ödenek taleplerini yapmak,

Personel izinlerini personel sorumlusu olarak paraflayarak izinleri takip etmek,

Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri;

Yapımı tamamlanarak hizmete açılmış, geçici kabulü yapılmış binalarda kullanımdan kaynaklı bakım onarım işlerinin yapılması;

kullanımdan kaynaklanmayan arızaların ise yüklenici tarafından yaptırılması kesin kabulden sonra ise her türlü binanın inşaat, mekanik ve elektrik tesisatın işletilmesi ile ilgili teknik hizmetleri yürütmek,

her türlü bakım onarım ile ilgili teknik dokümanları hazırlamak,

bakım ve onarım işlerini yapmak/yaptırmak.

Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tespit etmek,

Kampusların içme ve sulama suyu şebekeleri ve kuyularının, su depolarının temizlenmesi, bakımı klorlama sisteminin kurulması ve bakımı, kanalizasyon, orta gerilim, alçak gerilim elektrik şebekelerinin, trafo merkezlerinin, jeneratörlerin, asansörlerin, klima havalandırma santrallerinin, bakım ve onarımları ile ilgili teknik dokümanları ve belgeleri hazırlamak,

Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar belirlemek, bu hususta daire başkanına önerilerde bulunmak,

Üniversite yerleşke alanlarında çevre düzenlemesi yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların sulama ve bakımını yapmak.

Yatırım programında muhtelif işler projesinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde olan büyük onarımlara ilişkin yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak.

Personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanım ile donatılmalarını sağlamak,

iş yaparken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hükümleriuygulamak/uygulatmak,

Uhdesinde görev yapan İşçi çalışanların SGK , puantaj , rapor v.s. ile ilgili işlemlerini takip etmek,

Birimler arası görev dağılımındaki yönlendirmeyi yapmak, işleri koordine etmek.

Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğüne havale edilen iş ve evrakların ilgili personele havalesini yapmak, cevap yazılarının hazırlanmasına, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, Yapımı tamamlanan onarım işleri ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,

Birimler arası görev dağılımındaki yönlendirmeyi yapmak,

Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü organları ve personeli aralarında koordinasyonu sağlamak.

Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğünün büyük onarımlar için gerekli ödenek ihtiyacını belirlemek, gerekiyorsa ek ödenek talep etmek.

Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, Bakım onarım görevlendirmelerini yaparak takip etmek, Satınlaması yapılacak olan mal ve hizmet alımlarının, Yapım, Etüd Proje Ve İdari İşler Şube Müdürlüğünden talebini sağlamak,

Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayda alınması, ilgili birime ulaştırılmasını sağlamak, Başkanlığımızın personel işlerini yürütmek,

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur:

İnşaat,

Alt Yapı Tesisat Onarım ve Arıza Birimi

Makine- Isıtma- Soğutma ve Sıhhi Tesisat Arıza Birimi

Elektrik Arıza Bakım Birimi

Park, Bahçe ve Peyzaj Düzenleme Birimi 

İnşaat, Alt Yapı Tesisat Onarım ve Arıza Birimi Görevleri;


Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tespit etmek.

Kampusun yağmur suyu, kanalizasyon ve drenaj ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek, Kanalizasyon ve rögarların bakım ve onarımlarını yapmak ve ilgili teknik dokümanları ile gerekli belgeleri hazırlamak/hazırlatmak.

Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta bağlı Şube Müdürüne önerilerde bulunmak,

Yatırım programında muhtelif işler projesinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde olan büyük onarımlara ilişkin yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak

Bakım onarım ile ilgili kendisine verilen görevleri en kısa sürede yapmak,

Yapılan veya yapılması gereken bakım onarımlarla ilgili kayıt ve takipleri yapmak,

Mevcut binaların dış cephe, çatı, çevre tanzimi, bina içi inşaat tamirat işlerini yapmak/yaptırmak,

Binaların boya ve badana işlerini yapmak/yaptırmak.

Bakım ve onarım için gerekli olan malzemeleri belirlemek, tedarik etmek ve depolamak.

Üniversiteye bağlı birimlerin inşaat ve Alt Yapı Tesisat Onarım ile ilgili arızaları gidermek,

Yapımı tamamlanan onarım işleri ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak/hazırlatmak Birim sorumlusu mühendisler işin yapılması sürecinde sevk ve koordine görevini yapacak olup işin yapılmasını ve takibini yaparak amirini bilgilendirecektir. Satınlaması yapılması gereken mal ve hizmet alımına ilişkin teknik şartname ve talep formunu oluşturarak ilgili birime teslim etmek,

Kendi branşı ile ilgili verilen diğer işleri yürütmek, Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Makine- Isıtma- Soğutma ve Sıhhi Tesisat Arıza Birimi Görevleri ;

Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tespit etmek.

Kampusların içme ve sulama suyu şebekeleri ve kuyularının,

su depolarının temizlenmesi, bakımı, klorlama sisteminin kurulması ve bakımı, klima havalandırma santrallerinin kesintisiz işletilmesini sağlamak,

bakım ve onarımları ile ilgili teknik dokümanları ve belgeleri hazırlamak/hazırlatmak.

Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek,

bu hususta Daire Başkanına önerilerde bulunmak, Yatırım programında muhtelif işler projesinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde olan büyük onarımlara ilişkin yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak.

Yangın söndürme sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, klima tesisatları, havalandırma… v.b gibi makine sistemlerinin işletimini, arızalarını ve bakım- onarımlarını yapmak/yaptırmak, Mevcut binalardaki sıhhi tesis atların bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak,

Kampus içme suyu şebekesinin, su depoları ile kuyuların işletilmesi, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.

Yapı işleri ve Teknik Başkanlığı emrindeki hizmet araçlarının periyodik bakımlarını ve tamirlerini yaptırmak,

Yapı işleri ve Teknik Başkanlığı emrindeki hizmet araçlarının fenni muayenelerini yaptırmak, Üniversiteye bağlı birimlerin, klima, havalandırma ve ısıtma ile ilgili tesislerin işletmesinde sürekliliği sağlamak,

Bakım ve onarım için gerekli olan malzemeleri belirlemek, tedarik etmek ve depolamak.

Yapımı tamamlanan onarım işleri ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak/hazırlatmak Birim sorumlusu mühendisler işin yapılması sürecinde sevk ve koordine görevini yapacak olup işin yapılmasını ve takibini yaparak amirini bilgilendirecektir.

Satınlaması yapılması gereken mal ve hizmet alımına ilişkin teknik şartname ve talep formunu oluşturarak ilgili birime teslim etmek, Kendi branşı ile ilgili verilen diğer işleri yürütmek, Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Elektrik Arıza Bakım Birimi Görevleri ;


Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tespit etmek.

Kampüs Alanlarının orta gerilim, alçak gerilim elektrik şebekelerinin, trafo merkezlerinin, jeneratörlerin, asansör, yangın algılama sistemleri altyapısının kesintisiz işletilmesini sağlamak,

Bakım ve onarımları ile ilgili teknik dokümanları ve belgeleri hazırlamak/hazırlatmak.

Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta daire başkanına önerilerde bulunmak,

Yatırım programında muhtelif işler projesinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde olan büyük onarımlara ilişkin yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak.

Kampusun elektrik enerjisi ihtiyacını kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

Kampuslardaki trafo postalarının, OG ve AG elektrik şebekelerinin, jeneratör ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, arıza ve bakım - onarımlarını yapmak/yaptırmak.

Rektörlük ve bağlı birimlerde elektrik tesisatındaki arızalan gidermek, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak. Kompanzasyon tesisi kurmak, işletmek, bakım, onarım ve ayarlarını yapmak, tesisi sürekli denetim altında tutarak reaktif enerji tüketimini kontrol etmek.

Enerji Verimliliği ile ilgi yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda çalışmalar yaparak enerjini kullanımında verimliliği artırıcı tedbirler almak, bu konuda Daire Başkanına önerilerde bulunmak.

Yapımı tamamlanan onarım işleri ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak/hazırlatmak.

Üniversiteye bağlı birimlerin jeneratör ile ilgili tesislerin işletmesinde sürekliliği sağlamak, Bakım ve onarım için gerekli olan malzemeleri belirlemek, tedarik etmek ve depolamak.

Birim sorumlusu mühendisler işin yapılması sürecinde sevk ve koordine görevini yapacak olup işin yapılmasını ve takibini yaparak amirini bilgilendirecektir.

Satınlaması yapılması gereken mal ve hizmet alımına ilişkin teknik şartname ve talep formunu oluşturarak Satınalınmasını sağlamak.

Kendi branşı ile ilgili verilen diğer işleri yürütmek, Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Park, Bahçe ve Peyzaj Düzenleme Birimi Görevleri ;

Üniversitemiz yerleşke alanlarındaki yeşil alanların sulama, biçme havalandırma, gübreleme gibi bakım işlerini yapmak,

Yapım işlerinin tamamlandığı bölgelerde Peyzaj çalışmalarını yaparak bu alanlara çimlendirme, süs bitkisi, ağaç ve çiçek dikim işlerini vb. yapmak,

Yerleşke alanlarındaki ağaç ve süs bitkilerinin bakımlarını yapmak,

Yerleşke alanlarında ağaçlandırma yapılacak alanları belirlemek ve ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek,

Yol ve Peyzaj alanlarındaki drenaj kanalları ve mazgalların yaz-kış bakımlarını yapmak,

Yerleşkelerdeki ağaç yaprak ve biçilen çim ve yabani bitkilerin artıklarını bir yerde toplayarak bu malzemelerin gübre olarak değerlendirilmesini sağlamak,

Yerleşkelerde kullanılacak ağaç, süs bitkisi ve çiçeklerin üretimini yapmak,

Üniversitemiz yerleşkelerinin yeşil alanları ve ağaçlandırma ile ilgili istatistik bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,

Park-bahçe işçilerinin SGK ile ilgili işlemleri takip etmek.

İşyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hükümleri uygulamak/ uygulatmak.

Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta daire başkanına önerilerde bulunmak,

Su depolarını temizliği, bakımını yapmak ve klorlama sistemini kurmak, bakım ve onarımını yapmak,

Bakım ve onarım için gerekli olan malzemeleri belirlemek, tedarik etmek ve depolamak.

Park ve bahçe işlemleri ile ilgili işleri takip etmek, birim şefi ile ve üst idarecilerle istişarelerde bulunmak ve ilgili birim şefi ile görüşerek ihtiyaç analizi ve planlama hususunda park ve bahçeler birim şefi ile birlikte üst amirlerle görüşmeler yapmak,

Üniversite kampus alanlarında çevre düzenlemesi yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların sulama ve bakımını yapmak

Yatırım programında muhtelif işler projesinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde olan büyük onarımlara ilişkin yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak Yapımı tamamlanan onarım işleri ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak,güncellemek ve raporlarını hazırlamak/hazırlatmak Kendi branşı ile ilgili verilen diğer işleri yürütmek

Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.